Audyt HR

Audyt HR – czy wiesz jak sprawne jest zarządzanie ludźmi w twojej firmie?

Każdy projekt, który ma na celu usprawnienie działania firmy – w dowolnym obszarze – powinien zacząć się od rozpoznania istniejącej sytuacji i postawienia szczegółowej diagnozy, zwieńczonej odpowiednimi rekomendacjami działań.

Do zarządu firmy należy podjęcie decyzji, czy i w jakim zakresie rekomendacje owe wdrożyć. By jednak móc podejmować sensowne decyzje zarząd musi najpierw mieć dobre rozeznanie sytuacji, a to najlepiej może zapewnić obiektywny, zewnętrzny ekspert.

Zwykle pracując w danej firmie nie jest trudno zauważyć, jeśli jakieś procesy kuleją i nie dają dobrych efektów. Dużo trudniej jest określić, co dokładnie jest wadliwe i jak powinno wyglądać, by działać poprawnie.

W zakresie zarządzania ludźmi – co jest kluczowym aspektem działania każdej firmy, bo bez ludzi firma nie istnieje – najlepszym sposobem uzyskania odpowiedzi na powyższe pytania jest przeprowadzenie audytu HR. Może on być potrzebny w każdym czasie, gdyż zawsze różne procesy można usprawnić czyniąc je bardziej efektywnymi; są też sytuacje szczególne, kiedy audyt jest wręcz niezbędny. Do sytuacji takich należą m.in.:

  • objęcie funkcji przez nowego właściciela/prezesa/dyrektora
  • przygotowanie do przejęcia/zakupu firmy bądź jej fuzji z innym podmiotem
  • wdrożenie nowej strategii biznesowej, wymagającej zaangażowania i poparcia wszystkich pracowników
  • uzyskanie słabych wyników badania zaangażowania i przygotowanie do podjęcia związanych z tym działań
  • odejście z firmy dotychczasowego szefa HR i poszukiwanie nowego.

Audyt HR powinien zostać przeprowadzony przez podmiot mający odpowiednie i udokumentowane doświadczenie; powinien on obejmować wszystkie obszary zarządzania zasobami ludzkimi: administrację kadrowo-płacową (w tym stosowane oprogramowanie), procesy rekrutacji, system szkoleń i rozwoju zawodowego, strukturę organizacyjną (w tym adekwatność ilości poziomów zarządzania do skali firmy), systemy wynagradzania i motywowania, systemy ocen i wyznaczania celów, strukturę i jakość zespołu HR, rolę kierowników liniowych w zarządzaniu ludźmi na różnych szczeblach, regulaminy i procedury kadrowe, komunikację wewnętrzną – i ewentualne inne aspekty w zależności od specyfiki firmy. Audyt HR opiera się zarówno na analizie istniejących dokumentów jak i na wywiadach z menedżerami i pracownikami. W zależności od skali i stopnia skomplikowania firmy, a także szczegółowych oczekiwań zarządu, audyt taki może trwać od kilku tygodni do kilku miesięcy, tak by audytor mógł na zakończenie przedstawić rzetelny obraz sytuacji i rekomendacje działań.

Wszystkie projekty zarządzania ogólnego prowadzone przez SW Mentoring rozpoczynają się od szczegółowego audytu, na podstawie którego proponowane są konkretne działania naprawcze lub rozwojowe. Te ostatnie mogą być następnie wdrażane przez nas lub stanowić plan działania dla innego podmiotu, w zależności od sytuacji.