Zakres usług

Oferujemy firmom wsparcie w zakresie zarządzania kadrami i organizacją w zakresie:

  • interimowego zarządzania funkcją HR w firmie z wykorzystaniem 25 lat doświadczenia w zarządzaniu obszarami HR,   umożliwiając klientom szybkie zastępstwo dyrektora HR i zapewnienie ciągłości zarządzania funkcją kadrową w razie nieprzewidzianej nieobecności/ wakatu na szczeblu dyrektora, do czasu powrotu dotychczasowego  menedżera (np. z urlopu macierzyńskiego lub zdrowotnego) lub znalezienia stałego następcy, co niekiedy może trwać kilka miesięcy
  • audytu HR w firmie Każdy projekt, który ma na celu usprawnienie działania firmy – w dowolnym obszarze – powinien zacząć się od rozpoznania istniejącej sytuacji i postawienia szczegółowej diagnozy, zwieńczonej odpowiednimi rekomendacjami działań.
  • zarządzania wiekiem i współpracy pokoleń, w tym: analizy demograficznej firmy i opracowania projekcji na najbliższe 5-10 lat, ze szczególnym uwzględnieniem populacji 50+ oraz zróżnicowania pokoleń i jego wpływu na współpracę w zespołach; odpowiednio do ujawnionych potrzeb opracowanie planu działania i narzędzi zmierzających do umożliwienia firmie stawienia czoła wyzwaniom demograficznym w nadchodzących latach (efektywne zagospodarowanie doświadczonych pracowników/ekspertów, zatrzymanie wiedzy specjalistycznej w firmie i zapewnienie jej transferu do młodszych pracowników, budowa kultury ciągłości międzypokoleniowej, rozwój strategii pokoleniowo dostosowanej obsługi klienta )
  • wdrażania procesu Myślenie przed działaniem -  przyspieszanie wyników firmy , co obejmuje m.in.: warsztaty dla zarządu firmy na temat relacji potencjału firmy i osiąganych efektów oraz rozwiązań zmierzających do ich powiększenia; indywidualna analiza sytuacji firmy, jej potrzeb i możliwych działań; warsztaty dla kadry kierowniczej umożliwiające poprawę jakości procesów myślowych leżących u podstaw podejmowanych decyzji i sposobów zarządzania
  • rozwijania nowych przedsięwzięć biznesowych, w tym: planowania struktur organizacyjnych, tworzenia nowych procedur i kształtowania kultury korporacyjnej, wdrażania od podstaw kadrowych systemów informatycznych oraz wprowadzania nowych systemów zarządzania talentami;
  • przekształcania istniejących struktur w celu ich unowocześnienia lub zmiany kultury firmowej, w tym: analizy dotychczasowego stanu rzeczy, przygotowania planu restrukturyzacji, wdrożenia nowych procesów, opracowania i wdrożenia  komunikacji dla pracowników, zmiany sposobów działania departamentu kadr, przeprowadzenia zmian zatrudnienia, negocjacji układu zbiorowego lub innych spraw ze związkami zawodowymi lub radą pracowniczą;
  • połączenia firm o różnej kulturze korporacyjnej, w tym: przygotowania procesu fuzji i/lub zmian w jednym z podmiotów, komunikacji wewnętrznej, procesów szkolenia w zakresie dostosowania do zmian, przygotowania i realizacji zmian kadrowych, doradztwa dla menedżerów mających trudności z przystosowaniem się do zmian;

Oraz:

  • indywidualne doradztwo, mentoring i coaching dla kadry kierowniczej, w tym: coaching dla kadry zarządzającej, wspieranie indywidualnego rozwoju pracowników z wysokim potencjałem zawodowym, pomoc w zmianie indywidualnych zachowań i sposobów pracy, pomoc w rozwiązywaniu konfliktów indywidualnych i zbiorowych, wspieranie w zakresie przystosowania się do zmian w środowisku pracy;
  • opracowywanie i wdrażanie programów rozwoju kadry z wysokim potencjałem, zarówno dla świeżych absolwentów uczelni jak i dla doświadczonych pracowników;
  • czasowe wsparcie dla działu zarządzania kadrami, w zakresie opracowania strategii działania lub realizacji konkretnego projektu.

Powyższe zadania mogą być realizowane w formie indywidualnych zleceń pracy z konkretnymi osobami,  zlecenia opracowania i realizacji konkretnego projektu jak też w postaci kontraktu na dłuższy okres czasu (zarządzanie interimowe).