Zarządzanie wiekiem i współpraca pokoleń

Prognozy demograficzne zwiastujące szybkie starzenie się społeczeństwa, niedawne zmiany w przepisach o wieku emerytalnym oraz trwające od lat tendencje wydłużania życia w dobrym zdrowiu i pełnej aktywności sprawiają, że zarządzanie populacją pracowników w wieku 50+ będzie w nadchodzących latach nabierało coraz większego znaczenia. Rozmowy z menedżerami pokazują, że w większości nie zdają oni sobie jeszcze sprawy z tego stanu rzeczy, i rzadko są świadomi struktury demograficznej swojej firmy, a już na pewno nie jej skutków dla zarządzania kadrami w ciągu najbliższych 5-10 lat. Tymczasem dane statystyczne i prognozy pokazują wyraźnie, że będziemy świadkami systematycznego wzrostu liczebności starszych pracowników przy jednoczesnym zmniejszającym się napływie młodych kadr. Równolegle obserwuje się drugie zjawisko: trudności we współpracy między przedstawicielami starszych pokoleń pracowniczych powyżej 35-40 roku życia a tzw. Pokoleniem Y. Może to mieć znaczący wpływ na efektywność firmy zarówno w wymiarze wewnętrznym, tj. w zakresie dotyczącym relacji między grupami pracowników i/lub między pracownikami i ich przełożonymi, oraz w wymiarze zewnętrznym, tj. w relacjach z klientami. Ponadto oczekiwać należy rosnących trudności na rynku pracy w zakresie pozyskiwania młodych pracowników spełniających oczekiwania pracodawcy, a także w zakresie transferu wiedzy od doświadczonych ekspertów do młodych którzy dopiero rozpoczynają karierę zawodową. Przewiduje się, że wiele firm borykających się z powyższymi trudnościami może znaleźć dogodne rozwiązanie w postaci organizacji efektywnego zagospodarowania populacji 50+ - która w dużej mierze jest depozytariuszem doświadczenia i wiedzy eksperckiej – a nawet wykorzystania emerytów przez byłego pracodawcę. Jednocześnie wywiady przeprowadzone z kierownikami średniego szczebla pokazują, że firmy często nie mają polityki żegnania pracowników odchodzących na emeryturę ani utrzymywania z nimi kontaktu po odejściu. Ma to negatywny wpływ na zaangażowanie starszych pracowników a ponadto pozbawia firmę możliwości wykorzystania cennych zasobów, które mogłyby być przydatne np. na zastępstwa czy w razie spiętrzeń pracy – tymczasem wówczas sięga się po agencje pracy tymczasowej i otrzymuje młodych pracowników nic nie wiedzących o firmie i z nią w żaden sposób nie związanych.

Aby pomóc firmom w sprostaniu tym wyzwaniom oferujemy:

  • analizę demograficzną firmy i opracowanie projekcji na nadchodzące lata
  • diagnozę sytuacji międzypokoleniowej oraz obecnego poziomu zaangażowania populacji 50+ i jej potencjalnej wartości dla firmy
  • opracowanie planu działania dostosowanego do indywidualnej sytuacji firmy, jej strategii i charakterystyki klientów, oraz odpowiednich narzędzi niezbędnych do jego wdrożenia
  • możliwość przeszkolenia grupy menedżerów i/lub szkoleniowców celem zapewnienia sprawnego zarządzania realizacją przyjętego planu w nadchodzących latach siłami własnymi

Publikacje z zakresu zarządzania wiekiem:

  • "Zarządzanie pracownikami 50+ wyzwaniem dla firm", Personel i Zarządzanie 6/2014
  • "Program zarządzania wiekiem w firmie Henkel Polska. Studium przypadku", Konferencja Lato HR, Warszawa, lipiec 2014.
  • "Odchodzę. Zabieram ze sobą wiedzę i doświadczenie", Harvard Business Review Polska 9/2014
  • "Różne pokolenia, jedna organizacja.", Warszawa 2015: SW Mentoring, ISBN 978-83-942929-0-4